Gamot at Lunas

Image Source: www.freepik.com

Sa kasalukuyan, wala pang natutuklasang mabisang bakuna o gamot para sa MERS. Subalit, kung ang mga sintomas ay hindi pa malala, maaaring mapigilan pa ang pagkakaroon ng mga nakamamatay na komplikasyon gaya ng pulmonya at sakit sa bato. Ilan lamang sa mga gamot at pamamaraang maaaring isagawa sa pasyente ay ang mga sumusunod:

  • Interferon alpha-2b at ribavirin. Ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyon ng dalawang gamot na ito ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng may MERS. Sa pinagsamang paggana ng interferon alpha-2b at ribavirin, sa halip na puksain ang virus, ang ginagawa nito ay pinapalakas ang resistensya ng katawan upang hindi gaanong maapektuhan ng Bukod dito, nagagawa rin nitong ayusin ang mga nasirang tisyu ng baga. Subalit, ang mga gamot na ito ay maaaring hindi maging mabisa para sa mga pasyenteng malubha na ang kondisyon.
  • Mga antiviral medication. Dahil wala pang naiimbentong antiviral na gamot para sa MERS, ang mga doktor ay pansamantalang nagbibigay muna ng ibang mga antiviral medication gaya ng lopinavir, remdesivir, galidesivir, at iba pa.
  • Mga antipyretic medication. Dahil ang mga pasyenteng may MERS ay may mga sintomas ng lagnat, maaari rin silang bigyan ng antipyretic medications upang bumaba ang kanilang lagnat.
  • Mga steroid. Maaari ring bigyan ng mga steroid ang pasyente upang gumaan ang kanyang paghinga. Tinatanggal nito ang pamamaga ng mga pangunahing daluyan ng hangin gaya ng ilong at lalamunan.
  • Loperamide. Kung nakararanas ng pagtatae ang pasyente, maaari rin siyang resetahan ng loperamide upang maging madalang ang kanyang pagdumi.
  • Pagkakabit ng respiratory assistive devices. Sapagkat ang MERS ay isang uri ng sakit sa baga, ang pasyente ay nangangailangan ng respiratory assistive device. Sa mga pasyenteng hindi gaanong malubha ang kondisyon, sapat na ang pagkakabit ng oxygen mask. Subalit, kung ang kondisyon ng pasyente ay kritikal na, maaaring siya ay kabitan ng extracorporeal membrane oxygenation o kaya naman ay

Ang mga nabanggit na pamamaraan ay maaaring makatulong upang maibsan ang mga sintomas ng pasyenteng may MERS. Maaaring may iba pang iresetang gamot o gawin ang mga doktor depende sa mga ipinakikitang sintomas ng pasyente.