Gamot at Lunas

Image Source: unsplash.com

Kung ang paninilaw ng sanggol ay hindi naman malala, maaari itong mawala nang kusa sa loob ng 2 o 3 linggo. Subalit, kung ang sanggol ay masyadong naninilaw, maaaring hindi agad palabasin ng ospital ang mag-ina at gawin ang mga sumusunod na lunas:

  • Phototherapy. Maaaring isailalim ang sanggol sa phototherapy o light therapy upang malunasan ang infant jaundice. Sa pamamaraang ito, ang sanggol ay papasinagan sa isang espesyal na blue-green na ilaw upang maiba ang istruktura ng mga bilirubin at mailabas ito ng sanggol sa kanyang ihi o dumi. Habang sumasailalim sa phototherapy, ang sanggol ay ihihiga sa isang newborn crib na may nakatapat na ilaw. Upang maging mabisa ito, ang sanggol ay kailangang walang damit, kung hindi lampin lamang at takip sa mga mata upang hindi masilaw.
  • Intravenous immunoglobulin (IVIg). Ginagamit ang lunas na ito kapag ang sanhi ng infant jaundice ay Rh incompatibility o blood type incompatibility. Sa pamamaraang ito, ang sanggol ay kakabitan ng suwero upang doon ipadaan ang kailangan nitong Ang immunoglobulin ay isang uri ng protina na nakapagpapababa ng mga antibody na naipasa ng ina sa sanggol. Sa pagbaba ng dami ng mga antibody, babagal na ang pagkasira ng mga red blood cell at mababawasan na ang paninilaw ng sanggol.
  • Exchange blood transfusion. Kung hindi mabisa ang phototherapy at IVIg sa sanggol, maaaring magsagawa ng exchange blood transfusion. Iba ito sa mga normal na pagsasalin ng dugo o blood transfusion. Sa pamamaraang ito, ang sanggol ay tatanggalan muna ng dugo bago ito salinan ng dugo mula sa Nangangailang tanggalan muna ng dugo ang sanggol upang mabawasan ang bilirubin na namumuo rito.

Bukod sa mga nabanggit na lunas, narito ang ilang mga simpleng paraan na makatutulong sa sanggol upang mabawasan ang paninilaw nito. Ilan sa mga maaaring imungkahi ng doktor sa ina ng sanggol ay ang mga sumusunod:

  • Dalasan ang pagpapasuso. Kailangang dalasan ang pagpapasuso sa sanggol upang makaangkop agad ang katawan nito sa gatas ng ina. Bukod dito, nakatutulong ang pagpapasuso upang makaihi at makadumi agad ang sanggol. Sa pag-ihi at pagdumi nito, nailalabas ang mga bilirubin sa katawan.
  • Paarawan tuwing umaga. Nakatutulong din ang pagpapaaraw sa sanggol tuwing umaga upang mailabas ang bilirubin sa katawan. Mainam na paaarawan ang sanggol sa loob ng 10 minuto habang hindi pa tirik ang sikat ng araw.
  • Bigyan ng formula milk. Bagama’t ang gatas ng ina ang pinakamainam na gatas para sa mga sanggol, maaaring imungkahi ng doktor na bigyan din ng formula milk ang sanggol lalo na kung hindi pa gaanong natutunan ng sanggol ang tamang pagsuso sa ina. Ang formula milk ay nakatutulong upang hindi makaranas ang sanggol ng malnutrisyon, dehydration, at pagdami ng bilirubin sa katawan.
  • Painumin ng mga herbal juice. Bukod sa formula milk, ang ibang mga doktor ay naniniwala sa kakayanan ng mga herbal juice upang mawala ang paninilaw ng sanggol. Bagama’t rekomendado lamang ang pagbibigay ng ibang inumin sa sanggol pagsapit ng 6 na buwan, kung ang sanggol ay may paninilaw, maaaring magbigay ng herbal juice alinsunod sa payo ng doktor. Ilan sa mga kilalang herbal juice na mabisa para sa infant jaundice ay tomato juice, wheatgrass juice, at sugarcane juice.

Ang mga sintomas ng infant jaundice ay hindi agad nakikita. Kung naka-uwi na galing sa ospital at napansin na naninilaw ang sanggol ilang araw matapos ipanganak, ipakonsulta agad sa pediatrician upang malaman ang angkop na lunas para rito.