Ang tonsils ay ang dalawang tupi na matatagpuan sa gilid ng lalamunan na nagsisilbing pansala o filters. Sinasala nito ang hangin na pumapasok sa daluyan, at pinipigilan ang pagpasok ng mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng impeksyon sa baga. Subalit may mga pagkakataon na ang mismong tonsils ang naiimpeksyon dahil sa sobrang bacteria at virus. Dahil dito’y nagkakaroon ng pamamaga, pamumula at pananakit sa lalamun. Ang kondisyon na ito ay tinatawag na tonsilitis.

Sino ang maaaring magkasakit ng tonsilitis?

Image Source: www.aarp.org

Ang pagkakaroon ng sakit na tonsilitis ay karaniwan sa lahat ng indibidwal, ngunit mas laganap ito sa mga kabataan. Dahil ito sa mas prominenteng istraktura ng tonsils sa mga kabataan na habang tumatanda ay lumiliit.

Ano ang sanhi ng sakit na tonsilitis?

Ang impeksyon sa mga tonsil ay maaring dulot ng bacteria o virus. Ngunit ang pinakakaraniwang umaatake ay ang bacteriang Streptococcus. Ang iba pang nakapagdudulot ng impeksyon ay Adenovirus, Influenza virus, Entero virus at Herpes Simplex virus.