Mga Sakit na Sakop ng PhilHealth

Isa sa mga benepisyong matatanggap ng bawat miyembro ng PhilHealth na may sapat na kontribusyon ay ang pagsagot ng ahenysa sa ilang mga gastusin sa ospital, kabilang na ang mga hospital charges at professional fee ng doktor. Sinasagot din ng PhilHealth ang ilang mga sakit at karamdaman, at mga medikal na pamamaraan na kabilang sa All Case Rates ng PhilHealth. Ang All Case Rates ay ang mga itinakdang presyo para sa mga kondisyon at pamamaraang medikal na ibinabawas ng PhilHealth sa total bill ng pasyenteng miyembro o benepisyaryo ng ahensya.

All Case Rates ng PhilHealth

Ang ilang mga sakit at kondisyon na sakop ng PhilHealth sa pamamagitan ng All Case Rates ay ang sumusunod:

 • Dengue I (Dengue Fever and DHF Grades I & II) – P8,000
 • Dengue II (DHF Grades III & IV) – P16,000
 • Pneumonia I (Moderate Risk) – P15,000
 • Pneumonia II (High Risk) – P32,000
 • Essential Hypertension – P9,000
 • Cerebral Infarction (CVA I) – P28,000
 • Cerebro-Vascular Accident (Hemorrhage) (CVA II) – P38,000
 • Acute Gastroenteritis (AGE) – P6,000
 • Asthma – P9,000
 • Typhoid Fever – P14,000
 • Newborn care package in hospitals and lying-in clinics – P1,750

Para sa kabuuang listahan ng mga sakit at kondisyon, at presyo ng mga ito, maaaring tignan ang Medical Case Rates sa website ng PhilHealth.

Sagot din ng PhilHealth ang ilang mga pamamaraang medikal (medical procedures) na isinasagawa sa ospital. At gaya rin ng mga sakit na sagot ng PhilHealth, ang mga pamamaraang medikal ay nakatala rin sa All Case Rates. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na sakop ng PhilHealth sa pamamagitan ng All Case Rates:

 • Radiotherapy – P3,000
 • Hemodialysis – P4,000
 • Maternity Care Package – P8,000
  • Normal Spontaneous Delivery in Level 1 Hospital – P8,000
  • Normal Spontaneous Delivery in Level 2-4 Hospitals – P6,500
 • Caesarean Section – P19,000
 • Appendectomy – P24,000
 • Cholecystectomy – P31,000
 • Dilation and Curettage – P11,00
 • Thyroidectomy – P31,000
 • Herniorraphy – P21,000
 • Masectomy – P22,000
 • Hysterectomy – P30,000
 • Cataract Surgery – P16,000

Ang kabuuang listahan ng mga sakit at kondisyon, at presyo ng mga ito, maaaring tignan ang Procedure Case Rates sa website ng PhilHealth.

Z Benefits

Bukod sa mga sakit at pamamaraang medikal na sakop ng All Case Rates, tinutugunan din ng PhilHealth ang gastusin ng mga pasyenteng dumaranas ng malulubhang sakit na nangangailangan ng matinding gastusan. Ang mga ito ay sakop naman ng Z Benefits ng PhilHealth. Kabilang dito ang sumusunod:

 • Acute Lymphocytic / Lymphoblastic Leukemia (standard risk) – P210,000
 • Breast Cancer (stage 0 to IIIA) – P100,000
 • Prostate Cancer (low to intermediate risk) – P100,000
 • End-state renal disease eligible for requiring kidney transplantation (low risk) – P600,000
 • Coronary Artery Bypass Graft Surgery (standard risk) – P550,000
 • Surgery for Tetralogy of Fallot in Children – P320,000
 • Surgery for Ventricular Septal Defect in Children – P250,000
 • Cervical Cancer: Chemoradiation with Cobalt and Brachytherapy (low dose) or Primary surgery for Stage IA1, IA2 – IIA1 – P120,000
 • Cervical Cancer: Chemoradiation with Linear Accelerator and Brachytherapy (high dose) – P175,000
 • Z MORPH (Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Help) – first right and/or left below the knee – P15,000; both limbs – P30,000
 • Implants for Hip Arthroplasty: Implants Hip Prosthesis, cemented – P103,400
 • Implants for Hip Arthroplasty: Total Hip Prosthesis, cementless – P169,400
 • Implants for Hip Arthroplasty: Partial Hip Prosthesis, bipolar – P73,180
 • Implants for Hip Fixation: Multiple screw fixation – P61,500
 • Implants for Pertrochanteric Fracture: Compression Hip Screw Set (CHS) – P69,000
 • Implants for Pertrochanteric Fracture: Proximal Femoral Locked Plate (PFLP) – P71,000
 • Implants for Femoral Shaft Fracture: Intramedullary Nail with Interlocking Screws – P48,740
 • Implants for Femoral Shaft Fracture: Locked Compression Plate (LCP) – P50,740
 • End-Stage Renal Disease Requiring Peritoneal Dialysis – P270,000 per year

MDG Related

Ang mga sakit at kondisyon din na kabilang sa mga itinakdang labanan ng Millennium Development Goals o MDG ay sinasagot din ng PhilHealth. Kabilang naman dito ang sumusunod:

 • Outpatient Malaria – P600.00
 • Outpatient HIV-AIDS – P30,000.00 per year (P7,500/quarter)
 • Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly-Observed Treatment Short-course (DOTS) – P4,000 (P2,500 – Intensive phase; P1,500 – Maintenance Phase)
 • Voluntary Surgical Contraception Procedures – P4,000
 • Animal Bite Treatment – P3,000