Paano maka-iwas sa tigdas o measles?

Ang tigdas o measles ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagpapabakuna o immunization (vaccination). Ang bakuna laban sa tigdas (measles vaccine) ay maaaring ibigay bilang isahang turok sa ika-9 na buwan ng bata o pataas. Kasama rin ang measles sa three-in-one na bakuna ang tinatawag na MMR (Mumps o beke, Measles o tigdas, at Rubella o tigdas-hangin). Ito’y maaaring makamtam sa mga klinikang pambata (mula sa inyong pediatrician) o pinakamalapit na ospital.

Maski mga matatanda ay maaaring magpabakuna ng MMR, at ito’y higit na rekomendado sa mga buntis, sapagkat ang tigdas-hangin ay maaaring magsanhi ng komplikasyon sa sanggol. Kung ikaw ay may tigdas, iwasan muna ang pakikihalubilo sa mga tao, lalo na sa mga bata at mga taong wala pang bakuna sa tidgas at hindi pa nagkakaroon nito. Tandaan rin: Ang tigdas ay nangyayari lang isang beses sa buhay ng tao; kung nagkaroon ka na ng tigdas, ligtas ka na sa panibagong pagkakasakit nito.