Paano makaiwas sa Hepatitis C?

Sa ngayon, wala pang bakuna na makapipigil sa pagkakaroon ng Hepatitis C. Kung kaya, ang tanging magagawa lamang ay ang pag-iingat na hindi mahawaan nito. Maaring sundin ang mga sumusunod na hakbang:

  • Tiyaking malinis at bago ang mga kagamitan sa pagpapabutas para sa hikaw at pagpapatatoo.
  • Maging maingat sa paghawak ng mga kagamitan na ipinang tuturok lalo na kung nagtatrabaho sa lugar na mayroong mga dugong kontaminado ng virus.
  • Umiwas sa ipinagbabawal na gamot
  • Bagaman bibihira lang ang pagkakakaroon ng Hepatitis C mula sa pakikipagtalik, makatutulong pa rin na makaiwas sa pagkakasakit nito kung gagamit ng condom sa pakikipagtalik.