Paano makaiwas sa kondisyon ng alcoholism?

Ang pag-iwas sa kondisyon ng pag-aabuso sa pag-inom ng alak ay nagsisimula sa kabataan pa lang. Dapat ay magmula ito sa impluwensya ng mga magulang, mga kaibigan, at iba pang taong maaaring hangaan. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa pag-iwas sa alkoholismo:

  • Sapat na patnubay ng mga magulang at nakatatanda
  • Polisiya sa pagkontrol ng pag-inom ng alak sa bahay at maging sa komunidad
  • Pag-iwas sa pagdepende sa alak sa panahon ng pagkakadanas ng depresyon at ilan pang kondisyong emosyonal.
  • Pagbaling ng atensyon sa ibang akitbidades gaya ng sports at pag-aaral imbes na pag-inom ng alak.