Paano makaiwas sa polio?

Bukod sa pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at pagkakaroon ng ligtas na suplay ng pagkain at inumin, ang pinakamainam na paraan ng pag-iwas sa sakit na polio ay ang pagkakaroon ng bagong bakuna para sa sakit.

Ang bakuna para sa poliovirus ay kadalasang ibinibigay sa bata sa pamamagitan ng inactivated poliovirus vaccine (IPV). Ito ay itinuturok nang apat na beses mula sa ikalawang buwan, ikaapat na buwan, sa pagitan ng ika-anim na buwan at isa’t kalahating taong gulang, at ang huling turok ay sa pagitan ng ika-apat na taong gulang hanggang ika-anim na taon. Maaari lamang itong magdulot ng pananakit at pamumula sa bahagi na tinurukan.

Mayroon na ring makabagong bakuna ngayon na itinuturok nang isang beses lamang kasabay din ng ibang bakuna para sa diphtheria, tetanus at acellular pertussis (DTaP), pneumococcal infections, at hepatitis B. Ang mga ito ay magkakasama na sa bakunang Pediarix. Maaari lang din makaranas ng katamtamang lagnat sa pagpapabakuna nito.