Paano makaiwas sa sore throat?

Narito ang ilang paraan na makakatulong makaiwas sa mga sakit na maaaring magdulot ng sore throat:

  • Ugaliing maghugas ng kamay, lalo na kung may kasambahay na maysakit. Ito ang pinakamabuting paraan ng pag-iwas.
  • Uminom ng maraming tubig o “fluids” para maiwasan ang dehydration
  • iwasan ang usok. Takpan ang ilong palagi kung mausok.
  • Huwag manigarilyo at umiwas sa usok ng sigarilyo.
  • Iwasan ang mga taong may sakit (hal. sipon o sore throat). Magtakip ng bibig kapag nakikipag-usap kung ikaw o ang kausap ay may sore throat.
  • Iwasan ang paggamit ng kubyertos, baso, twalya, at iba pang personal na gamit ng iba.
  • Umubo at suminga sa tissue at itapon pagkatapos. Iwasang gumamit ng panyo.