Paano malaman kung may Bipolar Disorder?

Di tulad ng ibang sakit na nangangailangan ng mga instrumento at eksaminasyon sa laboratoryo, ang paraan upang matukoy ang pagkakaroon ng bipolar disorder ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap at obserbasyon lamang. Kadalasan ay nakikipag-usap ang isang psychiatrist, ang doktor sa isip at pag-uugali, sa pasyente at magsasagawa ng detalyadong interbyu. Sa pag-uusap na ito’y inaalam kung gaano kadalas at gaano katagal ang pagbabagong nagaganap sa mood, mga pag-uugali, at mga kinikilos. Detlayado ding hinihingi ang lahat ng mga bagay na nararanasan sa panahong mataas ang pananabik, at sa panahong nakakaranas ng depresyon.

Ang mga kadalasang tinatanong sa interbyu ay ang sumusunod:

  • Kasaysayan ng sakit sa pag-iisip sa sarili at sa pamilya
  • Panahon kung kailan mataas at mababa ang mood.
  • Ang lahat ng senyales na napapansin sa panahon ng kagalakan at depresyon
  • Mga naranasang sakit
  • Mga kaganapan sa buhay na nakaapekto sa emosyon
  • Mga iniinom na gamot
  • Oras at tagal ng pagtulog
  • Mga dahilan ng pagkainis
  • Mga nakasanayang gawain gaya ng paninigarilyo at pag-inom