Paano malaman kung may genital warts o Kulugo?

Ang pagkakaroon ng kulugo sa ari ay hindi madaling mapansin kung kaya’t nilalagyan ng acetic solution ang bahaging may umbok upang mamuti ang hinihinalaang kulugo. Matutukoy ng doktor ang kulugo gamit ang ilang lente na pang-silip. Sa mga kababaihan, nagsasagawa ng ilang eksaminasyon upang masilip ang loob na bahagi ng ari; ginagamitan ito ng speculum upang buksan at hawakan ang puwerta. Matapos ang pagsilip, kumukuha ng maliit na sample mula sa bahagi ng kulugo at susuriin sa laboratoryo kung positibo sa pagiging cancer. Mahalagang matukoy agad ang pagkakaroon ng kulugo sa ari lalo na sa mga kababaihan sapagkat may panganib na humantong ito sa sa cervical cancer.