Paano malaman kung may Hepatitis A?

Tanging sa pagsasagawa ng blood test maaaring makasiguro sa pagkakaroon ng hepatitis. Sa pamamagitan ng Liver Function Tests o LFT na isang paraan ng pagsusuri ng dugo na ispesipiko para matignan ang kalagayan ng atay, maaaring matukoy ang anumang karamdaman na nakaaapekto sa atay gaya ng hepatitis A. Kumukuha lamang ng tamang dami ng dugo mula sa ugat at saka susuriin sa laboratoryo. Maari ring matukoy ang Hepatitis A sa pamamgitan ng Hepatitis Profile.