Paano malaman kung may paso (burns)?

Ang paso o sunog sa katawan ay maaaring kailanganing ipasuri sa doktor upang malaman kung gaano kalala ang antas ng paso at anong bahagi ng katawan ang napinsala nito. Kung ang paso ay katamtaman lamang, maaaring susuriin lamang sa pamamagitan ng pag-oobserba sa bahaging napaso, titignan kung gaano ito kalala at maaaring tukuyin na rin kung anong mga bahagi ang napinsala.

Kung ang paso naman ay grabe o umabot sa ikatlo o ikaapat na antas ng paso, maaaring kailanganin pa ang ilang mga pamamaraan gaya ng X-ray, CT Scan at iba pang imaging procedures upang matukoy ang lawak ng pinsalang naidulot ng pagkasunod ng bahagi ng katawan.