PEGASSIST Easy Access Plan

Pangalan ng Kumpanya:

Roche (Philippines) Inc.

Taon na nagsimula ang programa:

June 2011

Para sa anong kondisyon ito?

Chronic Hepatitis B and Hepatitis C

Para kanino ang programa?

Chronic Hepatitis B and Hepatitis C patients prescribed with Pegylated Interferon Alfa 2a

Deskripsyon ng programa:

PEGASSIST Easy Access Plan aims to improve access to chronic hepatitis B and C treatment. Benefits from this program include:

  1. Discount upon purchase of Pegylated Interferon Alfa 2a
  2. Free selected laboratory tests (For Hepatitis B: HBV DNA, HBsAg quantification. For Hepatitis C: HCV RNA)
  3. Nurse Assistance Program while on treatment

Saan maaaring pumunta?

Please consult and seek referral from a Gastroenterologist/Hepatologist.

Saan tatawag para sa mga katanungan tungkol sa programa?

Please contact (02) 7187620 or 0917 5359537