re-ACTnow Program

Pangalan ng Kumpanya:

Roche (Philippines) Inc.

Taon na nagsimula ang programa:

May 2013

Para sa anong kondisyon ito?

Rheumatoid Arthtritis (RA)

Para kanino ang programa?

Patients with Rheumatoid Arthritis prescribed with tocilizumab.

Deskripsyon ng programa:

Upon enrolment, patients will receive the following:

  1. Patient educational materials through mail, email, text alerts
  2. Free infusion materials and nurse assistance
  3. Discount on their tocilizumab treatment

Saan maaaring pumunta?

Rheumatologists

Saan tatawag para sa mga katanungan tungkol sa programa?

Hotline No: (+632) 718-7622

Cell Phone No.: (+632) 917 535 9527