Ano ang mga sintomas ng Sakit sa Puso?

Ang sakit sa puso ay mayroong mga ganitong sintomas:

 • Madaling mapagod
 • Naghihina o nangangalos
 • Nahihimatay o nawawalan ng malay
 • May hapo
 • Hirap sa paghinga
 • Hirap sa paghinga kapag nakahiga ng tuwid (orthopnea)
 • Mabigat ang dibdib
 • Nagsisikip ang dibdib
 • Parang may nakadag-an sa dibdib
 • “Palpitation”
 • Pamamanas sa magkabilang paa

Marami pang ibang maging sintomas ang sakit sa puso. Maaari ring wala kahit isang sintomas ang maranasan!